Záznamy (Strana 2)

Motivováni nadějí

„V onen den se bude říkat: ‚Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.‘“ (Iz 25,9)

Dva svědci

„Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“ (Iz 40,8)

Stát na straně pravdy

„Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.“ (J 3,14.15)

Světlo svítí ve tmě

„Ježíš jim řekl: ‚Ještě jen na malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde.‘“ (J 12,35)

Láska, nebo sobectví?

„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“ (Iz 41,10)

Nejstarší konflikt

„A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojo- vali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.“ (Zj 12,7.8)