Záznamy z knihy Žalmy

Lekce z minulosti

„Otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávnověké. Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal.“ (Ž 78,2–4)

Velké je tvé milosrdenství

„Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy; vždyť tvé milo- srdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost.“ (Ž 57,10.11)

Hospodin povstane

„‚Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu,‘ praví Hospodin, ‚daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí.‘“ (Ž 12,6)
  • 1
  • 2