Záznamy z knihy Zjevení Janovo

Vítězství Boží lásky

„A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: ‚Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.‘“ ( Zj 21,3.4)

Základ Boží vlády

„Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.“ (Zj 12,17)

Dva svědci

„Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“ (Iz 40,8)

Stát na straně pravdy

„Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.“ (J 3,14.15)

Nejstarší konflikt

„A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojo- vali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.“ (Zj 12,7.8)

Završení Božího plánu záchrany

„Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte pří- chod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.“ (2Pt 3,11.12)

Boží pečeť a znamení šelmy I.

„A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři: ‚Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!‘“ (Zj 7,2.3)
  • 1
  • 2